2024-03-28

Antwort auf @simon

@simon import textwrap
Batteries included, remember? :-)

10:19 [/bb-atom]

Antwort auf @simon

@simon import textwrap
Batteries included, remember? :-)

10:19 [/mastodon]